bip.gov.pl
A A A K
Entropia BIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.03.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI dla strony internetowej www.entropia.art.pl


Galeria Entropia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  Galerii Entropia.


Data publikacji strony internetowej: 2001-02-28.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-19.


STATUS ZGODNOŚCI Z USTAWĄ


Strona internetowa jest częściowo zgodnaz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Niespełnione wymagania


- multimedia nie posiadają alternatywnych napisów,


- zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych


- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,


- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,


- brak zmiany kontrastu tekstu do tła,


- brak zmiany wielkości czcionki,


- brak formularza kontaktowego.


Wyłączenia:


- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,


- filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI


Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-22.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-30.


SKRÓTY KLAWIATUROWE


Klawisz Tab przejście do następnego elementu
Przejście do poprzedniego elementu klawisze Shift Tab
Powiększenie strony klawisze Ctrl Shift +
Pomniejszenie strony Ctrl -
Przewijanie strony strzałka dół
Przewijanie strony strzałka góra


INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Rerak, mail: entropia@entropia.art.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 3444634. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


OBSŁUGA WNIOSKÓW I SKARG ZWIĄZANYCH Z DOSTĘPNOŚCIĄ


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA


Adres

Województwo Dolnośląskie
50-129 Wrocław ul. Rzeźnicza 4

Parking


— Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
— Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 100 metrów.
— Parking jest płatny.
— Na początku ulicy Rzeźniczej, przy ulicy Ruskiej są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych


Pies asystujący


Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu. Zapewniamy wodę dla zwierzaka.


Wejście do budynku


— Dojście do budynku nr 4 od strony ulicy Ruskiej w kierunku ulicy Św. Mikołaja albo od ulicy Św. Mikołaja w kierunku ul. Ruskiej
— Drzwi wejściowe do bramy nr 4 są umieszczone na progu 10 cm od poziomu chodnika, co uniemożliwia swobodny wjazd wózkiem
— Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
— Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
— Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
— Skorzystaj z domofonu przy drzwiach.
— Nie mamy wejścia, przez które może się dostać do budynku osoba na wózku. W szczególnych sytuacjach można skorzystać z pomocy pracowników Galerii. W tym celu prosimy zadzwonić na numer telefonu 71 3444634


Przestrzeń za wejściem


— Wejście do galerii jest z poziomu korytarza, szerokość wejścia ma 102 cm, między posadzką korytarza a parkietem galerii jest próg o wysokości 3 cm, korytarz przed wejściem jest bardzo obszerny. Przed wejściem, po lewej stronie stoi reflektor. Drzwi są otwarte na całą szerokość.
— Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
— Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.


Ciągi poziome


— Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.
— Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.


Pomieszczenia


— Około 80% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.


Łazienka


— Łazienka nie jest w pełni dostępna dla osób na wózkach
— Pochwyt jest po lewej stronie ustępu.


Aplikacje mobilne


— brak


Dodatkowe informacje


— Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): https://entropia.art.pl/about_etr.html
— Aktualny raport z zapewnienia dostępności: https://bip.entropia.art.pl/userfiles/Raport%20o%20stanie%20zapewniania%20dost%C4%99pno%C5%9Bci_GUS_2021.pdf


Informacje uzupełniające:— Najbliższe przystanki MPK: ulica Kazimierza Wielkiego: autobusy: K, D, 102, 103, 104, 107, 109, 132, 142, tramwaje: 3, 5, 6, 7, 10, 20, 33— Brak dostosowań: pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń dotykowych w alfabecie Braille'aOpublikował: Mariusz Jodko
Publikacja dnia: 31.03.2023
Podpisał: Mariusz Jodko
Dokument z dnia: 19.09.2020
Dokument oglądany razy: 2 209