bip.gov.pl
A A A K
Entropia BIP
To jest wersja archiwalna z dnia 23.09.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Deklaracja dostępności

Galeria Entropia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://bip.entropia.art.pl/index.php?id=112

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
- brak zmiany kontrastu tekstu do tła,
- brak zmiany wielkości czcionki,

Wyłączenia:

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej


Informacje dla użytkowników niepełnosprawnych:

- można powiększać i pomniejszać strony internetowe z klawiatury za pomocą klawiszy odpowiednio Ctrl +, Ctrl -

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2020-09-19 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Rerak, entropia@entropia.art.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 3444634.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


1. Dojście do budynku nr 4, w którym jest Galeria Entropia od strony ulicy Ruskiej w kierunku ulicy Św. Mikołaja albo od ulicy Św. Mikołaja w kierunku ul. Ruskiej.

2. Wejście do bramy nr 4 nie ma podjazdu ułatwiającego samodzielny wjazd wózkiem dla niepełnosprawnych, wejście do Galerii z poziomu korytarza.

3. Brak dostosowań: pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń dotykowych w alfabecie Braille'a.

4. Na początku ulicy Rzeźniczej, blisko ulicy Ruskiej są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

5. Do Galerii można wejść z psem asystującym.

6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.

7. Toaleta nie spełnia wymogów do samodzielnego korzystania.


Aplikacje mobilne


Fecebook, https://www.facebook.com/galeria.entropia
Do pobrania bezpośrednio ze strony Galerii Entropia: www.entropia.art.plOpublikował: Mariusz Jodko
Publikacja dnia: 23.09.2020
Podpisał: Mariusz Jodko
Dokument z dnia: 19.09.2020
Dokument oglądany razy: 840